Imię:

*

Nazwisko:

*

Pesel:

*

Numer PKK:


Miejscowość:

*

Kod pocztowy:

*

Ulica:

*

Nr domu/mieszkania:

*


Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:

*

e-mail:

*


Rodzaj:

*

Seria i nr:

*

Wydany dnia:

*

/ / (dzień/miesiąc/rok)
Wydany przez:

*

Student/Uczeń:

Wybrany rodzaj kursu:

*

Termin kursu:

Skąd o nas wiesz?
Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 roku z późniejszymi zmianami).
Akceptuje Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców "AUTO-STOP"
REGULAMIN

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW "AUTO STOP"
 

I. WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

1) 

Osoba pełnoletnia lub osoba, która w dniu rozpoczęcia kursu jest co najmniej 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku odpowiednio dla ktegorii B -18 lat, AM -14 lat ,A1 -16 lat, A2- 18 lat, A- 24 lata.

2) 

Dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem, legitymacja uczniowska lub studencka.

3) 

Wypełnienie formularza oraz zapoznanie się z regulaminem.

4) 

Wniesienie opłaty wpisowej.


II. SZKOLENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

1) 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne obejmujące przepisy ruchu drogowego oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej w liczbie zgodnej z UOK z dn.05.01.2011

2)

Osoba Szkolona zobowiązana jest stawiać się na wszystkie szkolenia teoretyczne i praktyczne.

3) 

Uczestnik kursu może przystąpić do części praktycznej  po zakończeniu wszystkich zajęć teoretycznych.

4)

Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone jeżeli osoba szkolona jest sprawna psychicznie i fizycznie, a w szczególności nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających odurzająco.


III. OPŁATY

1) 

Cennik jest dostępny w biurze lub na stronie internetowej www.auto-stop.com.pl.

2) 

Kwota za kurs obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne  w wymiarze godzin odpowiednio do danej kategorii .

3) 

Osoba Szkolona może płatność za szkolenie rozłożyć na nieoprocentowane raty, ale przed rozpoczęciem kursu opłata wpisowa wynosi minimum 300zł. Po zakończonej teorii przed rozpoczęciem jazd wpłata min.400 zł. Całość opłaty za kurs osoba szkolona musi opłacić najpóźniej do 20. godziny szkolenia praktycznego kat. B i do 15 godziny szkolenia z kat. A, A1, A2.

4) 

Opłata za szkolenie praktyczne nieodbyte z winy osoby szkolonej wynosi 30 zł za każdą planowaną godzinę tego szkolenia.Osoba Szkolona powinna poinformować instruktora o swojej nieobecności na szkoleniu praktycznym do godz. 18:00 dnia poprzedzającego.

5) 

Opłaty mogą być regulowane gotówką w biurze OSK "AUTO STOP" lub przelewem na konto bankowe: (mBank) 28 1140 2004 0000 3702 7473 1064 (w tytule proszę podać imię i nazwisko).

6) 

Ilość wyjeżdżonych jazd musi mieć pokrycie finansowe, nie uregulowanie należności w ciągu 30 dni od ostatniej jazdy zaskutkuje wezwaniem do zapłaty płatnym w ciągu 7 dni.

7) 

W przypadku przerwy w kursie trwającej więcej niż 1 rok, kursanta będą obowiązywać, jeżeli zostaną wprowadzone, nowe ceny kursów.

8)

Trzykrotne podejście do egzaminu wewnętrznego teoretycznego jest bezpłatne, każde kolejne jest odpłatne w wysokości 20 zł.

9)

Pierwsze podejście do egzaminu wewnętrzego praktycznego jest w ramach kursu, na ostatniej godzinie jazdy, każde kolejne podejście jest płatne w wysokości 120 zł (60 zł/ 1 godz. dodatkową)


IV. ZAKOŃCZENIE KURSU i EGZAMIN WEWNĘTRZNY

1) 

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu (dokument uprawniający do ustalenia terminu egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego) jest zrealizowanie całego programu kursu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego teoretycznego i  praktycznego.

2) 

Osoba szkolona nie może uzyskać zaświadczenia o ukończeniu kursu w przypadku negatywnego egzaminu wewnętrznego teoretycznego lub praktycznego lub nieuregulowania całości zobowiązania wobec Ośrodka.

3)

 Sposób przeprowadzania egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej i praktycznej jest zgodny ze sposobem przeprowadzania egzaminów państwowych.

4)

Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego teoretycznego zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania. Trzykrotne podejście do egzaminu wewnętrznego teoretycznego jest bezpłatne, każde kolejne jest odpłatne w wysokości 20 zł.

5)

Egzamin wewnętrzny praktyczny zachowuje ważność przez okres  3 miesięcy. Pierwsze podejście jest w ramach kursu, na ostatniej godzinie jazdy, każde kolejne podejście jest płatne w wysokości 120 zł (60 zł/ 1 godz. dodatkowa).


V. REZYGNACJA Z KURSU

 

Osoba szkolona ma prawo do zmiany Ośrodka w trakcie szkolenia. W takim przypadku Osoba Szkolona zobowiązana jest do pokrycia niezbędnych kosztów dotychczasowego szkolenia.Podstawą zwrotu za niewykorzystaną cześć kursu jest paragon.


Treść regulaminu do pobrania.

NASI PARTNERZY: